hledání 

Magazín Sova - autorka Petra Nachtmanová

Český svaz ochránců přírody - Zájem o přírodu slábne

16. září 2013 15:09:00

lípa

ZÁJEM O PŘÍRODU SLÁBNE

Ochrana zvířat a přírody se stává stále důležitější součástí našich životů. Vždyť řekněte, co by byla naše země bez zelených lesů a živočichů? V dnešním rozhovoru se dozvíte, co se u nás konkrétně dělá pro zlepšení. A kdo ví, třeba se v některé/rém z Vás najde nový pomocník….

Český svaz ochránců přírody je již známým pojmem, přesto se najde ještě dost lidí, kteří nemají potuchy oč se jedná. Můžete nám prozradit kdy organizace vznikla a čím se z počátku zabývala? Jaké hlavní úkoly a náplň máte v současné době?

Český svaz ochránců přírody vznikl 11. září 1979. Je občanským sdružením a O počátku má velmi širokou činnost v oblasti praktické ochrany přírody a krajiny a ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty. Jádrem našich činností byla a je péče o přírodně cenná území či vzácné druhy rostlin a živočichů. V současnosti máme cca 10 tisíc členů. Většina z nich je sdružena v cca 380 základních organizacích, kolem 5 stovek členů se registruje individuálně přímo u ústředí ČSOP.

Hlavním úkolem dneška jsou především zamezení zhoršování stavu přírody a životního prostředí. K splnění tohoto úkolu je nutné už nejenom pracovat v terénu, ale především působit na veřejnost. Počínaje dětmi a konče politiky. Čím početnější členskou základnu přitom budeme mít, tím lépe se nám to bude dařit.

Nyní máte téměř desettisíc členů. Jaké jsou podmínky pro členství? Mohou se jimi stát i děti?

Mohou. Nejlepší je vstoupit do některého z našich oddílů Mladých ochránců přírody. Informace o nich naleznete na www.smop.cz, ale, protože oddíly nemáme všude, lze se stát i členem přímo v některé naší základní organizaci či členem individuálním. V tomto případě doporučuji přihlásit rovnou celou rodinu.

Myslíte si, že se v poslední době začínají zase lidé více zajímat o přírodu a živočichy kolem sebe nebo je tomu naopak?

Bohužel, myslím, že zájem o přírodu v poslední době spíše slábne. Jakoby se ztratila z žebříčku hodnot, kde byla v 90. letech hodně vysoko.

Dostala se nějaká zvířata během letošního roku na „Listinu“ ohrožených druhů?

Taková listina ohrožených druhů bohužel v ČR oficiálně neexistuje. Jsou pouze seznamy zvláště chráněných druhů podle zákona na ochranu přírody. Do nich, ale obecně na jakékoliv seznamy se dostávají druhy ne vždy podle toho jak moc skutečně ohrožení jsou. Nezohledňuje se přitom, jak jsou na tom celé populace těchto druhů či jakým vývojem tyto populace procházejí. Na takové listiny by se neměly dostávat druhy, kterých je sice u nás málo, ale třeba hned za hranicemi jsou hojní a druhu jako celku nebezpečí nehrozí. Mnohem účinnější by bylo, kdyby se u nás chránili třeba vrabci, pěnice či jiřičky, kterých je sice stále relativně hodně, ale kteří v posledních letech velmi prudce mizí, než když se chrání třeba vlhy pestré či ledňáčci.

Pořádáte kromě záchranných akcí živočichů i nějaké besedy a přednášky? Mají mladí o takovéto akce zájem nebo si zoufáte nad mizernou návštěvností?

Většina záchranných stanic a Ekocenter ČSOP pořádají akce pro děti, mládež i jejich rodiče. Zájem je veliký a někde dokonce přerůstá naše kapacity.

Zapojujete se i do akce „Ukliďme svět“ Můžete nám tuto akci trochu přiblížit?

Ukliďme svět je u nás pořádán naší organizací v rámci celosvětové akce Clean Up the World. To se prostě lidé ze stovky zemí celého světa v jedno víkendu sejdou a uklidí odpadky někde ve svém okolí. Protože akce vznikla v Austrálii, kdy mají jaro v době, kdy u nás je podzim, probíhá tato akce v září. Protože u nás je však zvykem uklízet přírodu v době, kdy roztaje sníh, udělali jsme v rámci této akce specifické české kolo, které probíhá na jaře. Přihlásit se může každý. V rámci možností ho vybavíme pytli na odpad, zvacími letáčky i drobnými odměnami pro účastníky.

Co se ochráncům přírody v poslední době podařilo a co naopak nedopadlo dobře?

Daří se nám toho hodně. Naše práce je složená s množství drobných úspěchů. Ale také neúspěchů. Pracujeme totiž především na místní úrovni, v okolí, kde naši členové žijí. Na té centrální úrovni se snažíme shánět pro činnost našich členů peníze a hlídáme zákony. Úspěchem určitě je, že se přes velký odpor mnoha politiků a lobbystů podařilo udržet kvalitní zákon na ochranu přírody a krajiny.

Vidíte planetu Zemi v budoucnu stále plnou zeleně a rozmanitých druhů zvířat nebo se Vám vybavuje nějaká vyprahlá pevnina?

Naše Země určitě utrpí. Nemáme vůbec žádnou možnost ovlivnit většinu afrických, asijských a jihoamerických ekosystémů – ty bohužel bezesporu zmizí a s nimi tisíce druhů rostlin a živočichů. Ve vyprahlou planetu se nezmění, ale biodiverzity obrovsky utrpí. Nejúčinněji můžeme ovlivňovat změny přímo v našem okolí. O to, aby tyto změny nebyly na úkor přírody, se musíme zasloužit my všichni. A bude to těžká práce.

Druhý rozhovor:

JAK POMOCI ZVÍŘATŮM V NOUZI?

Na pomoc zvířatům a přírodě je u nás zaměřen Český svaz ochránců přírody. Několik otázek mi ochotně zodpověděl pan Petr Stýblo….

Český svaz ochránců přírody je již známým pojmem, přesto se najde ještě dost lidí, kteří nemají potuchy oč se jedná. Můžete nám prozradit kdy organizace vznikla a čím se z počátku zabývala? Jaké hlavní úkoly a náplň máte v současné době?

Český svaz ochránců přírody vznikl 11. září 1979. Je občanským sdružením a O počátku má velmi širokou činnost v oblasti praktické ochrany přírody a krajiny a ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty. Jádrem našich činností byla a je péče o přírodně cenná území či vzácné druhy rostlin a živočichů. V současnosti máme cca 10 tisíc členů. Většina z nich je sdružena v cca 380 základních organizacích, kolem 5 stovek členů se registruje individuálně přímo u ústředí ČSOP.

Hlavním úkolem dneška jsou především zamezení zhoršování stavu přírody a životního prostředí. K splnění tohoto úkolu je nutné už nejenom pracovat v terénu, ale především působit na veřejnost. Počínaje dětmi a konče politiky. Čím početnější členskou základnu přitom budeme mít, tím lépe se nám to bude dařit.

Co je hlavním cílem ke splnění v letošním roce a začátkem příštího, 2007?

Kromě realizace našich tradičních činností chceme dosáhnout na některé granty z fondů EU, které by nám pomohly finančně stabilizovat ústředí organizace. Jednáme s potenciálními sponzory a vymýšlíme aktivity, které by nám přitáhly nové členy a dárce. Prostě se soustřeďujeme na získání financí pro další práci.

ČSOP se zabývá též pomocí handicapovaným živočichům. Kde se mohou lidé dopátrat jakým způsobem raněné zvěři pomoci? Kam ji mohou donést?

Hlavní zásady pomoci zvířatům volně žijících druhů:

- ujistit se, zda zvíře opravdu potřebuje pomoc. Platí hlavně pro mláďata, která lidé najdou. Myslí si, že jsou opuštěná a zcela zbytečně je odeberou z přírody.

- nesnažit se pomoci zvířatům sám. Je třeba si zapamatovat, že péči o handicapované živočichy musí provádět pouze odborníci. Čím později se zvíře dostane do rukou odborníků, tím menší je šance, že bude zachráněno a úspěšně se vrátí do přírody.

- vždy je potřeba co nejdříve zkontaktovat příslušnou záchrannou stanici. Každá

stanice má přidělené území, na kterém zodpovídá za odbornou pomoc zvířatům

v nouzi. Kontakty na záchranné stanice a jejich území jsou aktuální na

www.zvirevnouzi.cz, vydáváme je i na tiskovinách (plakát), který zdarma pošleme

zájemcům. Stáčí o to požádat mailem na csop@ecn.cz nebo telefonem na

22516115.

Co se s vyléčenými zvířaty děje? Mohou se navrátit zpět do přírody či zůstávají u někoho ve stálém opatrovnictví?

Cílem našich aktivit je každé zvíře, u kterého je šance, že přežije, vrátit zpět do přírody. Bohužel cca 30 % zvířat, které nám lidé donesou se už nepodaří vyléčit tak, aby v přírodě přežili. Tyto tzv. trvalé handicapy zůstávají v omezeném množství v našich stanicích, jinak se je snažíme svěřovat do dobrých rukou.

Pořádáte akci „Žába“, kdy se snažíte pomoci žabám v jejich „stěhovacím“ období přes silnice. Kolik takovýchto míst již znáte? Jak konkrétně akce probíhá?

Akce Žába má tři hlavní aktivity:

1. sběr údajů o místech, kde obojživelníci hynou pod koly automobilů

2. organizování ručního přenášení obojživelníků přes tato místa za pomoci dobrovolníků

3. iniciace instalování trvalých zařízení, která umožní bezpečný přesun zvířat přes silnici (podchody)

Máme zmapováno kolem 300 rizikových úseků. Bohužel jen o malou část se starají dobrovolníci. Každá pomocná ruka je vítána.

Máte nějaký příběh z poslední doby o záchraně jedince ze zvířecí říše?

To je těžké. Každé z 10 tisíc ročně přijímaných zvířat má svůj příběh. Vždy je dobrodružný a jen občas s dobrým koncem. Nedávno jsme vypouštěli čtyři naše nejmenší sovičky – kulíšky. Našli je lesáci při kácení stromů. Bohužel o jejich hízdě nevěděli a že strom obývají zjistili, až když byl pokácený. Naštěstí věděli, co mají dělat, neváhali a hned zavolali naši záchrannou stanici Pasíčka. Naštěstí už to byla dost vzrostlá a silná mláďata a přesto, že o jejich péči v zajetí není mnoho známo (jsou to velmi vzácné sovy), podařilo se je zachránit. V zajetí se naučila lovit a proto mohla být vypuštěna.

Stránky spojené s Českým svazem ochránců přírody:

www.csop.cz = stránky Českého svazu ochránců přírody

www.mistoproprirodu.cz = také naše stránky zaměřené na kampaň Místo pro přírodu

www.zvirevnouzi.cz = naše stranky zaměřené na kampaň Zvíře v nouzi

Účty na pomoc zvířatům a přírodě:

účet organizace: 34535-011/01000 zde uvítáme dary určené přímo na podporu našich činností

účet sbírky Místo pro přírodu: 9999955/0800

účet sbírky Zvíře v nouzi: 33553322/0800, tuto sbírku lze podpořit i formou dárcovských SMS ve tvaru: DMS ZVIREVNOUZI na číslo 87777. Dárci bude odečteno 30 Kč, z nich na sbírku přijde 27 Kč.

Poznámka: 2006, psáno pro www.kidsland.cz a www.mojezvire.cz

Autor: Petra Nachtmanová


přečteno: 1835x   komentářů: 0

Kniha Vdaná potvora

E-kniha Hodinová manželka Eva

e-kniha Azurové nevěry

Galerie


Karneval na ostrově Curaçao 2013

Karneval na ostrově Curaçao 2013

Karneval na ostrově Curaçao 2013

Nejnověji komentované

přečteno: 3733x   komentářů: 1, nejnovější: 17. 09. 2015, 13:44:36
přečteno: 4069x   komentářů: 1, nejnovější: 13. 11. 2014, 06:37:33
přečteno: 4726x   komentářů: 1, nejnovější: 12. 10. 2014, 18:29:02
přečteno: 3797x   komentářů: 2, nejnovější: 24. 08. 2014, 22:48:42
přečteno: 4185x   komentářů: 1, nejnovější: 17. 09. 2013, 12:22:24

Kniha Svůdkyně s modrým nebem nad hlavou

Kniha Hodinová manželka Eva

Petra Nachtmanová - osobní stránky české spisovatelky

kniha Azurové nevěry - Nachtmanová Petra

Napište vzkaz

Vaše jméno:

Váš e-mail:

(na stránkách se nezobrazí)

Váš vzkaz:

Kontrolní údaje

Sem prosím napište číslo
devětset dvacet dva:

Toto pole nechte prázdné:

ODESLAT

 

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 5. 11. 2018